Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXIV/340/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 1 grudnia 2009


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ), w związku z art. 24 ust. 4 i art. 174 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666), uchwala się, co następuje:


   § 1. Ustala się dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości: 510.900 zł (słownie złotych: pięćset_dziesięć_tysięcy_dziewięćset), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
 
   § 2. 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości: 2,62 zł brutto za 1m³ ścieków.
   2. Dotacja dotyczy wszystkich grup taryfowych odprowadzania ścieków określonych we wniosku  o zatwierdzenie taryf, za wyjątkiem grupy taryfowej 4 i 5.
 
   §  3.  Uchwała obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
 
   §  4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. w art. 24 ust. 4 i art.174 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych, jako dotacja do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na podstawie powyższej ustawy zostaje wywołana proponowana uchwała, stanowiąca o dopłacie do 1m³ ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w wysokości: 2,62 zł. brutto.
Do projektu budżetu Gminy na rok 2010 przyjęto dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 510.900 zł, która wynika z przedłożonego w dniu 30 września 2009 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej projektu budżetu na 2010 r. Wniosek taryfowy złożony 21 października 2009 r., opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przewiduje odbiór 195 tys. m³ ścieków. Wobec czego dotacja winna wynosić 510.900 zł.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Opublikował: Szymon Giżycki (7 grudnia 2009, 09:22:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2311

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij