Uchwała nr XXVI/262/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/262/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605), uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/144/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok, w tabeli „Plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008”, w kolumnie „Tematyka”, przy kolumnie „Termin IV kwartał”, skreśla się pkt 5: „5) Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka plan pracy przygotowuje Przewodniczący Rady i po konsultacji z Wójtem oraz komisjami stałymi przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia na ostatniej sesji w roku kalendarzowym.
W związku z faktem, że trwają prace legislacyjne nad zmianami do ustawy o systemie oświaty, które mogą mieć wpływ na procedurę uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli, uzasadnionym jest skreślenie z planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na IV kwartał 2008 roku pkt. 5, tj. „Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok”, i przeniesienie go do realizacji w I kwartale 2009 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i celowe.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:59:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2433