Uchwała nr XXVI/257/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kobylarni. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/257/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kobylarni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369), uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Nowa Wieś Wielka umowy dzierżawy, na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 15/2 o pow. ok. 0,3000 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia, stanowiącej własność osoby fizycznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 10098.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
Uzasadnienie
 
W zasobie nieruchomości mienia komunalnego Gminy w miejscowości Kobylarnia brak jest odpowiedniego terenu, gdzie miejscowa społeczność mogłaby organizować imprezy, zabawy i zawody sportowe. Na wydzierżawienie terenu pod plac wiejski wstępnie wyraził zgodę właściciel działki ew. 15/2. Nieruchomość położona jest w dogodnym terenie pod zamierzony cel i spełnia oczekiwania lokalnej społeczności.
Mając na względzie dobro mieszkańców wsi Kobylarnia, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz społeczny zapał do pracy miejscowej społeczności, pomoc w organizacji uatrakcyjnienia życia  jest jednym z zadań własnych gminny, o którym stanowi art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym.
Z uwagi na planowane  użytkowanie terenu, wyrażenie zgody na wydzierżawienie  przez Gminę Nowa Wieś Wielka wskazanego gruntu na okres powyżej 3 lat jest celowe i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:41:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2327