Uchwała nr XXVI/256/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Brzozie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/256/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w Brzozie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369), uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby  fizycznej, części gruntu oznaczonego jako działka ew. nr 107/94 o powierzchni około 370 m2, w obrębie ewidencyjnym Brzoza, stanowiącego własność Gminy Nowa Wieś Wielka, dla którego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta BY1B/00064031/9, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. działki ew. nr 752.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.
   
Uzasadnienie
           
Działka ew. nr 107/94 w obrębie ewidencyjnym Brzoza w rejestrze gruntów jest zewidencjonowana jako rola klasy VI. Jest to wąski pas w kształcie trójkąta pomiędzy ulicami Bukowa i Kasztanową wzdłuż terenu zieleni (lasu) przy ul. Przemysłowej. Z uwagi na kształt i położenie w sąsiedztwie lasu  jej zagospodarowanie jako samodzielnej nieruchomości nie jest możliwe. Z wnioskiem o wykupienie części  działki na odcinku przylegającym do jego nieruchomości  zwrócił  się Pan Dariusz Nowak, właściciel działki ew. nr 752. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Rady Sołeckiej Brzoza. Dokładne określenie powierzchni i numer ewidencyjny  zbywanej nieruchomości będzie znany po dokonaniu podziału geodezyjnego, który zostanie przeprowadzony na koszt Pana Dariusza Nowaka. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, grunt ten może być zbyty w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
W tej sytuacji sprzedaż  nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest celowa i uzasadniona.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:36:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2605