Uchwała nr XXVI/255/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 9 ust. 1 i 3, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/255/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 9 ust. 1 i 3, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr XXXV/367/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 2. Celem sporządzenia zmiany studium jest określenie celów polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w istniejących dokumentach, wymagane jest przeprowadzenie pełnej procedury określonej w ustawie.
Potrzeba dokonania zmian studium wynika z przyjętego 23 października 2008 r. stanowiska  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  w sprawie planowanej  inwestycji krajowej – budowy linii 400kV Plewiska – Mogilno – Bydgoszcz Zachód. W studium zostanie wytyczony korytarz linii uwzględniający zasięg obowiązujących planów miejscowych oraz rozproszoną zabudowę zagrodową.
W ramach aktualizacji studium przewiduje się sporządzenie nowych map w wersji elektronicznej z możliwością wykonywania nakładek tematycznych w skali 1:10000. Zmiana skali mapy studium umożliwi większe uszczegółowienie określenia celów polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:33:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2728