Uchwała nr XXV/247/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 listopada 2008w sprawie współdziałania Gminy Nowa Wieś Wielka z Gminą Białe Błota w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/247/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie współdziałania Gminy Nowa Wieś Wielka z Gminą Białe Błota w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917), uchwala się, co następuje:


§ 1. Gmina Nowa Wieś Wielka przejmuje część zadań oświatowych Gminy Białe Błota, w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Białe Błota, do realizacji w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
 
§ 2. Zasady finansowania przejętych zadań określi szczegółowo porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Gminą Białe Błota.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom będącym mieszkańcami gminy. Warunkiem umożliwiającym korzystanie z przedszkola przez dzieci nie będącymi mieszkańcami tej gminy, jest zawarcie porozumienia między gminami i określenie wysokości należnej dotacji.
Na podstawie wcześniejszego porozumienia, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2008 r., do Przedszkola „Jarzębinka” w Brzozie uczęszczają dzieci z Gminy Białe Błota.
W związku z tym uzasadnione jest zawarcie nowego porozumienia, w celu realizacji zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Białe Błota uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (3 grudnia 2008, 18:43:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2787