Strona główna  >  Uchwały  >  2007

Uchwała nr XVI/140/07
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165,art. 166, art.166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:


§1.1. Dochody budżetu gminy ogółem 21.608.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody własne 11.651.226 zł,
2) dotacje celowe 3.450.180 zł,
3) subwencje 6.507.182 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 292.000 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 273.500 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.500 zł,
2) dochody bieżące 21.316.588 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 24.038.588 zł,
1) wydatki bieżące w wysokości 18.877.588 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.265.820 zł,
b) dotacje 913.877 zł,
c) wydatki na obsługę długu 238.750 zł,
2) wydatki majątkowe 5.161.000 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3a) 5.161.000 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.430.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 1.470.000 zł,
2) zaciągniętych kredytów 960.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.914.257 zł, rozchody w wysokości 1.484.257 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 80.000 zł,
2) celową w wysokości 20.000 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.000 zł.

§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 1.971.650 zł,
2) wydatki w wysokości 1.964.064 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody 39.500 zł,
2) wydatki 39.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej:
1) z tytułu dopłaty do 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 2,40 zł za 1m3 398.400 zł,
2) z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu 19.200 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 274.667 zł,
2) innych podmiotów w wysokości 55.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 166.610 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 35.750 zł,
2) wydatki 35.200 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.430.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.484.257 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:
1) Dochody budżetu Gminy na rok 2008 r.
2) Wydatki budżetu Gminy na rok 2008 r.
3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010.
3a) Zadania inwestycyjne w 2008 r.
4) Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r. 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.
8) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.
9) Dotacje przedmiotowe w 2008 r.
10) Dotacje podmiotowe w 2008 r.
11) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.
12) Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.
13) Prognozowane kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.
14) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 – opis.
15) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r. – opis.
16) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok.
17) Objaśnienia dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik


Opublikował: Piotr Łęgowski (3 stycznia 2008, 23:29:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2115

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij