Strona główna  >  Uchwały  >  2007

Uchwała nr XV/133/07
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 listopada 2007


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nowa Wieś Wielka do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w wymienionym Stowarzyszeniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Nowa Wieś Wielka do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny”, jako członek zwyczajny stowarzyszenia.
2. Udziela się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Nowa Wieś Wielka w stowarzyszeniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/355/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Nowa Wieś Wielka w działaniach Fundacji „Trzy Doliny”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

Uzasadnienie

Założenie struktury lokalnej grupy działania kształtuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/205 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zawierają one podstawowe wymagania jakim musi sprostać lokalna grupa działania. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Takie ukształtowanie składu stowarzyszenia spełnia wymogi dotyczące partnerstwa trójsektorowego, oraz pośrednio organu decyzyjnego. W składzie lokalnych grup działania mogą na równych prawach być obecne osoby fizyczne oraz prawne działające poprzez swoich przedstawicieli. Przepis ten usunął także problemy dotyczące uczestnictwa jednostek samorządowych. Zarejestrowane Lokalne Grupy Działania mogą ubiegać się o środki finansowe z Osi IV LEADER w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

Opublikował: Piotr Łęgowski (28 listopada 2007, 14:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2784

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij