Strona główna  >  Uchwały  >  2006

Uchwała nr IV/22/06
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1218), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 i z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 w pozycji DOCHODY kwotę 20.261.351 zł zastępuje się kwotą 20.488.298 zł,
2) w § 1ust. 1 pkt 1 (dochody własne) kwotę 9.973.233 zł zastępuje się kwotą 10.199.954 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 4.598.876 zł zastępuje się kwotą 4.599.102 zł,
4) w § 2 ust. 1  w pozycji WYDATKI kwotę 22.258.351 zł zastępuje się kwotą 21.667.548 zł,
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 (wydatki bieżące) kwotę 15.842.263 zł zastępuje się kwotą 15.826.789 zł,
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 6.416.088 zł zastępuje się kwotą 5.840.759 zł,
w tym inwestycyjne kwotę 6.416.088 zł zastępuje się kwotą 5.840.759 zł,
7) w § 2 ust. 2 pkt (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) kwotę 7.762.949 zł zastępuje się kwotą 7.750.693 zł, 
8) w § 3 ust. 1 DEFICYT BUDŻETOWY kwotę 1.997.000 zł zastępuje się kwotą 1.179.250 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 409.250 zł,
2) kredytów bankowych zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 770.000 zł,
9) w § 3 ust. 2 PRZYCHODY BUDŻETU kwotę 2.721.000 zł zastępuje się kwotą 1.903.250 zł, w tym:
1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.843.977 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych 59.273 zł,
10) w § 3 ust. 3 ROZCHODY BUDŻETU kwotę 724.000 zł zastępuje się kwotą 724.000 zł
11) w § 7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody w  kwocie 2.876.401 zł zastępuje się kwotą 2.876.401 zł, wydatki w kwocie 2.876.401 zł zastępuje się kwotą 2.876.401 zł,
12) w § 9. dochody związane z realizacją własnych zadań  bieżących i inwestycyjnych kwotę 1.488.764 zł zastępuje się kwotą 1.488.764 zł,
13) w § 8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 62.000 zł, zastępuje się kwotą 62.000 zł, wydatki w kwocie 62.000 zł, zastępuje się kwotą 62.000 zł,
14) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 
17) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 
18) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, 
19) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
1) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano następujących zmian budżetowych:
a) o 1.000 zł zmniejszono dochody w   § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w związku z odprowadzeniem należnego podatku VAT       
b) o 243.000 zł zwiększono dochody w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w Brzozie i Tarkowie Dolnym (plan 187.571zł wykonanie 546.538 zł),
2) W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejszono dochody o 2.000 zł w § 0920 – pozostałe odsetki, są to  zaplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu (plan 20.000 zł wykonanie 17.662 zł),
3) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono zaplanowane dochody o 9.080 zł, z tego:
a) w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono planowane dochody o 226 zł w § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
b) w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się urealnienia dochodów, zmniejszono planowane dochody o 1.291 zł w § 0370 – podatek od posiadania psów (plan 6.000 zł wykonanie 4.709 zł), zwiększono dochody w  § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 1.291 zł (plan 18.565 zł wykonanie 21.256 zł),
c) w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dokonano następujących zmian budżetowych:
* o 3.000 zł zmniejszono planowane dochody w § 0410 – opłata skarbowa, (plan 25.000 zł wykonanie 20.072 zł),z przeznaczeniem do § 0490,
* o 3.000 zł zwiększono planowane dochody w § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, (plan 7.000 wykonanie 10.200), są to dochody za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
* o 9.306 zł zmniejszono planowane dochody w § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 125.000 zł wykonanie 115.694 zł),  
4) W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia  zmniejszono o 5.000 zł środki z dotacji, z PFRON na kupno samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  Zmniejszono środki przyznane Umową Nr 1/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r. przez  Starostę Bydgoskiego z kwoty 89.895 zł do kwoty 84.895 zł, a zwiększono udział środków własnych o 5.000 zł z kwoty 30.000 zł do kwoty 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar D, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
b) w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono planowane dochody o 1.027 zł w § 0830 – wpływy z usług, (plan 3.070 zł wykonanie 4.097 zł).

Ogółem plan dochodów wzrasta o 226.947 zł i wynosi po zmianie  20.488.298 zł.

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 532.544 zł w zadaniu pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie” (z kwoty 589.660 zł do kwoty 57.116 zł). Zadanie inwestycyjne nie zostanie wykonane w roku bieżącym, gdyż wykonawca Zakład Usługowo – Handlowy AIR Antoni Chocianowski z Leszna nie wykonał w terminie dokumentacji technicznej przez co pozwolenie na budowę zostało wydane przez Starostwo Powiatowe dopiero w dniu 12 września 2006 r. Obecnie trwa procedura przetargowa.
W budżecie gminy zaplanowana została  kwota  589.660 zł (środki własne – 131.410 zł i pożyczka z WFOSiGW w wysokości 455.250 zł), wykonanie w  roku bieżącym wynosi 57.116 zł, pożyczka planowana do zaciągnięcia w wysokości 455.250 zł nie zostanie  pobrana w roku bieżącym, spowoduje to zmniejszenie deficytu budżetowego na koniec roku.
2) W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zwiększono planowane wydatki o 2.000 zł, z przeznaczeniem na dowóz  wody dla mieszkańców sołectwa  Nowe Smolno,            
3) W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 13.648 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
b)w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 42.765 zł, z tego:
* o 1 zł zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa ul. Kwiatowej i Spacerowej w Nowej Wsi Wielkiej", w tym ul. Kwiatowa 4783 zł, (plan 4.782 zł wykonanie 4.872,40 zł), 
* o 3.800 zł zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej” (z kwoty 5.000 zł do kwoty 1.200 zł),
* o 38.966 zł zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Budowa ul. Polnej w Brzozie” (z kwoty 415.000 zł do kwoty 376.034 zł),
4) W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75022 – Rady gmin zwiększono planowane wydatki o 3.450 zł w  § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych i sołtysów,
 b) w rozdz. 75023 - Urzędy gmin o 5.450 zł zmniejszono wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem do rozdz. 75022 - Rady Gmin kwotę 3.450 zł, a kwotę 2.000 zł przeniesiono do § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz o 15.000 zł zwiększono planowane wydatki, z przeznaczeniem na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Kujawsko -Pomorskiego, prenumeratę  czasopism i gazet oraz aktualizację programu LEX dla samorządu terytorialnego na 2007 rok,
5) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono zaplanowane wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji o 41.385 zł,
6) W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 1zł  planowane wydatki w § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i przeznaczono do działów, w których zwiększono plan wydatków budżetowych, (plan 14.662 zł wykonanie 14.662,19 zł),   
7) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano  następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 325 zł, z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, oraz  4.300 zł zmniejszono planowane wydatki w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, i przeniesiono do rozdziału 80110 – Gimnazja, z przeznaczeniem na zakup mebli  do sali lekcyjnej  w Brzozie,           
b) w rozdz. 80110 – Gimnazja przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 627 zł, z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz  o 4.300 zł zwiększono planowane wydatki na zakup mebli do sali lekcyjnej do Gimnazjum w Brzozie,  
8) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono planowane wydatki o 9.306 zł, z uwagi na uzyskanie niższych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
9) W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia  zmniejszono o 5.000 zł środki  z PFRON na kupno samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przyznane Umową Nr 1/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r. przez  Starostę Bydgoskiego z kwoty 89.895 zł do kwoty 84.895 zł, a zwiększono udział środków własnych o 5.000 zł z kwoty 30.000 zł do kwoty 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar D, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
b) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono planowane wydatki o 1.027 zł, z przeznaczeniem na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
10) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększono planowane wydatki o 2.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku,       
b) w  rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  zwiększono o 22.189 zł planowane wydatki w § 4260 – zakup energii i § 4270 – zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego w gminie za m-c grudzień oraz o 20 zł zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka" (z kwoty 298.047 zł do kwoty  298.027 zł),
11) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500 zł, z przeznaczeniem na opłacenie  składek  na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień,
12) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejszono zaplanowane wydatki o 2.000 zł, z przeznaczeniem do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan wydatków maleje o 590.803 zł i wynosi 21.667.548 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 817.750 zł i wynosi 1.179.250 zł.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Piotr Łęgowski (3 stycznia 2007, 23:34:06)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (26 kwietnia 2011, 13:18:58)
Zmieniono: aktualizacja określająca czy uchwała podlega/nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2081

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij