Strona główna  >  Uchwały  >  2006

Uchwała nr III/17/06
RADA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 11 grudnia 2006


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1218), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 i z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok,  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 w pozycji DOCHODY kwotę 20.194.680 zł zastępuje się kwotą 20.256.503 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 1 (dochody własne) kwotę 9.911.410 zł zastępuje się kwotą 9.973.233 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 2 (subwencja ogólna) kwotę 5.761.612 zł zastępuje się kwotą 5.689.242 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 4.594.028 zł zastępuje się kwotą 4.594.028 zł,
5) w § 2 ust. 1  w pozycji  WYDATKI  kwotę 22.191.680 zł zastępuje się kwotą 22.253.503 zł,
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 (wydatki bieżące) kwotę 15.775.592 zł zastępuje się kwotą 15.837.415 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 6.416.088 zł zastępuje się kwotą 6.416.088 zł,
w tym inwestycyjne kwotę 6.416.088 zł zastępuje się kwotą 6.416.088 zł,
8) w § 2 ust. 2 pkt  (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) kwotę 7.790.007 zł zastępuje się kwotą 7.770.214 zł,
9) w § 3 ust. 1 DEFICYT BUDŻETOWY kwotę 1.997.000 zł zastępuje się kwotą 1.997.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  867.000 zł,
2) kredytów bankowych zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 1.130.000 zł
10) w § 3 ust. 2 PRZYCHODY BUDŻETU kwotę 2.735.400 zł zastępuje się kwotą 2.721.000 zł, w tym:
1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych2.661.727 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych 59.273 zł,
11) w § 3 ust. 3 ROZCHODY BUDŻETU kwotę 738.400 zł zastępuje się kwotą 724.000 zł,
12) w § 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody w  kwocie 2.876.401 zł zastępuje się kwotą 2.876.401 zł, wydatki w kwocie 2.876.401 zł zastępuje się kwotą 2.876.401 zł,

13) w § 9. dochody związane z realizacją własnych zadań  bieżących i inwestycyjnych kwotę 1.483.916 zł zastępuje się kwotą  1.483.916 zł,
14) w § 8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 62.000 zł, zastępuje się kwotą 62.000 zł, wydatki w kwocie 62.000 zł, zastępuje się kwotą 62.000 zł,
15) w § 12  wielkość  dotacji podmiotowych w kwocie 175.000 zł, zastępuje się kwotą        183.000 zł,
16) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały,
27) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono planowane dochody  o 3.000 zł  w § 0690 - wpływy z różnych opłat,  są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, (plan 15.000 zł wykonanie 18.249 zł),
2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano następujących zmian budżetowych:
a) o 20.000 zł zwiększono dochody w   § 0690 – wpływy z różnych opłat, są to dochody uzyskane  z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ( plan 47.264 zł wykonanie 89.068 zł),        
b) o 11.571 zł zwiększono dochody w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, są to dochody z tytułu zamiany działki nr 78/3 położona w obr. ew. Dobromierz opow. 1,1596 ha  KW – 21792 pomiędzy Urzędem Gminy Nowa Wieś Wielka, a Nadleśnictwem Solec Kujawski, zgodnie z porozumieniem dotyczącym zmiany gruntów zawartym w dniu 3 października 2006 roku (ZG-2141-4/06) i Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 5574/2006 z dnia 6 listopada 2006 r.,
3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian budżetowych: a) w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono plan dochodów  o 17.052 zł, tytułem:
* wypłaty odszkodowania w wysokości 1.810 zł za zalanie Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,
* zwrotu kosztów  w wysokości 15.242 zł w wyniku  postępowania egzekucyjnego w sprawie I KM 1790/05 (zwrot części opłaty egzekucyjnej w wyniku uwzględnienia przez Sąd zażalenia Gminy na postanowienie Komornika w sprawie dotyczącej Gimnazjum w Brzozie),
b) w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększono planowane dochody o 200 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów są to zaplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, 
4) W dziale 85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, zwiększono planowane dochody o 10.000 zł w § 0830 – wpływy z usług, są to wpłaty za wyżywienie dzieci w szkołach.

Ogółem plan dochodów wzrasta o 61.823 zł i wynosi po zmianie  20.256.503 zł.

II. WYDATKI
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1)  W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększono plan wydatków o 38.272 zł, z przeznaczeniem na remonty i naprawę dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, remont wiat przystankowych w Brzozie i Olimpinie oraz zakup koszy ulicznych,
2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono planowane wydatki o 13.136 zł, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe dotyczące zamiany, scalania i podziału gruntów 2.000 zł oraz dokonanie zapłaty w wysokości 11.136 zł,  dotyczącej zamiany nieruchomości o pow. 0,8000 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie LP Nadleśnictwa Solec Kujawski położonej w obrębie ew. Dobromierz, zgodnie z porozumieniem dotyczącym zmiany gruntów zawartym w dniu 3 października 2006 roku (ZG-2141-4/06) i Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 5574/2006 z dnia 6 listopada 2006 r.,
3) W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przeniesienia środków budżetowych w wysokości 4.000 zł przeznaczonych na zakup umundurowania  na zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej 2.000 zł i Ochotniczej Straży Pożarnej w  Brzozie 2.000 zł na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych w związku z dużą ilością wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych oraz o 112 zł zwiększono wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano  następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o 9.823 zł i przeniesiono do rozdz. 80110 – Gimnazja i 85401 – Świetlice szkolne, z tego w:
* Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.875 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 9.075 zł w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu choroby nauczycieli,
* Szkole Podstawowej w Brzozie – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.208 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 18.831 zł w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu choroby nauczycieli.
b) w rozdz. 80104 – Przedszkola przenosi  się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.703 zł, z tego w:
* Przedszkolu w  Nowej Wsi Wielkiej – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.703 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz wynagrodzenia z tytułu nadgodzin nauczycieli w ramach zastępstw. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.203 zł powstałych w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu choroby nauczycieli,
* Przedszkolu w Brzozie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nadgodzin w ramach zastępstw. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.500 zł  w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu choroby nauczycieli,
c) w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono planowane wydatki o 3.897 zł, z tego w:
* Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.535 zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.638 zł z tytułu nie wykorzystanych środków finansowych na wynagrodzeniach, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku choroby pracowników,
* Gimnazjum w Brzozie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.051 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.051 zł w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu choroby nauczycieli,
 d) w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększono planowane wydatki o 2.840 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół,
e) w rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 969 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania,
6) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.000 zł, w związku z potrzebą zakupu żywności potrzebnej do przygotowania śniadań dla dzieci uczęszczających do świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,
7) W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 600 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie obiadów dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.828 zł, w związku z zabezpieczeniem 3% na wydatki związane z obsługą świadczeń,
8) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a)w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, zwiększono planowane wydatki o 15.926 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń w wysokości 5.926 zł oraz  zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 10.000 zł,
b) w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów  zmniejszono  o 25.537 zł  plan wydatków ze środków własnych, z uwagi na  zwiększenia  planu wydatków o 59.266 zł, z dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, decyzją Nr WFB.I.3011-42/06 z dnia 19 października 2006 r. wprowadzoną do budżetu zarządzeniem Nr 70/06 Wójta Gminy z dnia 24 października 2006 r., (ogółem plan wydatków po zmianie będzie wynosił 177.522 zł,  w tym środki   z dotacji 119.824 zł),
9) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono planowane wydatki o 4.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w gminie,       
b) w  rozdz. 90095 – Pozostała działalność  zwiększono planowane wydatki o 5.000 zł, z przeznaczeniem na remonty budynków gminnych,
10) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono planowane wydatki o 4.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie  dotacji  dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na sfinansowanie wydatków poniesionych w trakcie modernizacji zaplecza kuchennego.

Ogółem plan wydatków wzrasta o 61.823 zł i wynosi 22.253.503 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.997.000 zł.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Piotr Łęgowski (14 grudnia 2006, 21:51:33)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (26 kwietnia 2011, 13:13:06)
Zmieniono: aktualizacja określająca czy uchwała podlega/nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1969

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij