Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2021 roku

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.27.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich lek.wet. Renata Nowicka, 86-061 Kobylarnia ul. Wierzbowa 2, w cenie brutto 58.860,00 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z zagospodarowaniem terenu

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.25.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2020  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AST architekci sp. z o.o., 25-006 Kielce ul. Solna 4A/79, w cenie 14.300,00 zł (słownie złotych: Czternaście tysięcy trzysta 00/00). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.21.2020.AW
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTRA S.A., 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10A, w cenie 648.084,75 zł (słownie złotych: Sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery 75/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.20.2020.AW
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 24 września 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., 80-241 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56/202, w cenie 109.470,00 zł (słownie złotych: Sto dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz targowiska gminnego w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.19.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2020  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Sp. z o.o., 85-825 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65, w cenie 21.522,24 zł (słownie złotych: Dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 24/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie”

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.17.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2020  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., 80-241 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56/202, w cenie 19.680,00 zł (słownie złotych: Dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.16.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: pegaz90 sp. z o.o., 88-300 Mogilno ul. Niezłomnych 1 oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSROL Polak Waldemar, 88-300 Mogilno, Wyrobki 11, w cenie 2.671.100,00 zł (słownie złotych: Dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP-1/2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” Sp.k., 43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 22, w cenie 1.054.110,00 zł (słownie złotych: Jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziesięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.14.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AB FACTOR Andrzej Borowski, 85-425 Bydgoszcz ul. Flisacka 17a, w cenie 102.100,00 zł (słownie złotych: Sto dwa tysiące sto 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.13.2020.AW
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” Edward Lewandowski, 85-435 Bydgoszcz ul. Boleniowa 3, w cenie 11.685,00 zł (słownie złotych: Jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 00/100) w części Nr 1 zamówienia, 23.985,00 zł (słownie złotych: Dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/100) w części Nr 2 oraz 18.450,00 zł (słownie złotych: Osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100) w części Nr 3. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz we wszystkich częściach zamówienia przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.12.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INŻBUD Sp. z o.o. Sp.k., 86-300 Grudziądz ul. Budowlanych 3, w cenie 1.829.010,00 zł (słownie złotych: Jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziesięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia. 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.11.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8, w cenie 59.082,90 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa 90/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Budowa drogi w Prądocinie - od DK 25 do przejazdu PKP

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.10.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk, 88-100 Inowrocław ul. Popowicka 36, w cenie 263.451,72 zł (słownie złotych: Dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden 72/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.8.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRODIB Sp. z o.o., 86-061 Olimpin ul. Łabiszyńska 6, w cenie 893.737,11 zł (słownie złotych: Osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem 11/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.6.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRODIB Sp. z o.o., 86-061 Olimpin ul. Łabiszyńska 6, w cenie 705.149,10 zł (słownie złotych: Siedemset pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć 10/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.7.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 24 lutego 2020  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZUMAR Zbigniew Grzywiński z siedzibą: 83-110 Tczew ul. Pinokia 8, w cenie 22.398,30 zł (słownie złotych: Dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem 30/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.3.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2020  14:15
wynik postępowania: W części A zamówienia - wybrano ofertę firmy PHU UNITED Sebastian Neuman, 87-100 Toruń ul. Kusocińskiego 3, w cenie 19.960,56 zł (słownie złotych: Dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 56/00). W części B zamówienia - postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa 14 m3 oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.39.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2020  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Petrokan Paliwa Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, Al. Chopina 2/4, w cenie 46.339,02 zł (słownie złotych: Czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć 02/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)