Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 roku

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.38.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2019  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich lek.wet. Renata Nowicka, 86-061 Kobylarnia ul. Wierzbowa 2, w cenie brutto 55.944,00 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.36.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, 85-080 Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8, w cenie 196.600,00 zł (słownie złotych: Sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta.  

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.37.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: W części Nr 1 zamówienia - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części Nr 2 zamówienia - wybrano ofertę Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego i Transportowego „ELEKTROM” Roman Omyła, 88-110 Jacewo ul. Dalkowska 24, w cenie 42.123,16 zł (słownie złotych: Czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia trzy 16/100). W części Nr 3 zamówienia - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce - I etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.35.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  16:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kolorowe Place Zabaw Szymon Sutkowski, 18-300 Zambrów ul. Grunwaldzka 2B/10, w cenie 7.200,00 zł (słownie złotych: Siedem tysięcy dwieście 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.33.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 25 października 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: 1) w części Nr 1 zamówienia - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) w części Nr 2 zamówienia - Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego i Transportowego „ELEKTROM” Roman Omyła, 88-110 Jacewo ul. Dalkowska 24, w cenie 247.283,33 zł (słownie złotych: Dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy 33/100). Uzasadnienie wyboru: w części Nr 2 zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.34.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 11 października 2019  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę w części Nr 1, 2 i 3 zamówienia złożyła firma Simba s.c. M.Ćwirzeń W.Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin, w cenie: 1) w części Nr 1 - 29.925,00 zł (słownie złotych: Dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 00/100), 2) w części Nr 2 - 18.000,00 zł (słownie złotych: Osiemnaście tysięcy 00/100), 3) w części Nr 3 - 8.310,00 zł (słownie złotych: Osiem tysięcy trzysta dziesięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i dodatkowych elementów zestawu zabawowego w części Nr 1 i 2 zamówienia oraz zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia w części Nr 3.  

zamówienie na:

Wymiana kotła c.o. i podgrzewacza wody w budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.30.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 26 września 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński, 88-100 Inowrocław ul. Składowa 6, w cenie 199.900,00 zł (słownie złotych: Sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.31.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTRA S.A., 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10A, w cenie 739.336,84 zł (słownie złotych: Siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć 84/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

zamówienie na:

Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.28.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma G&SYN Boiska Jerzy Gawlik, Otłoczyn ul. Trawiasta 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w cenie 416.514,33 zł (słownie złotych: Czterysta szesnaście tysięcy pięćset czternaście 33/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic, dróg i chodników na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.23.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części Nr 1 - Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, 85-447 Bydgoszcz ul. Strusia 17, w cenie 262.863,30 zł, w części Nr 2 - MBZ Andler, Tomczak sp.j., 87-800 Włocławek ul. Maślana 8/10, w cenie 278.595,00 zł, w części Nr 3 - MBZ Andler, Tomczak sp.j., 87-800 Włocławek ul. Maślana 8/10, w cenie 97.170,00 zł, w części Nr 4 - Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, 85-447 Bydgoszcz ul. Strusia 17, w cenie 20.934,60 zł. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny, długości okresu rękojmi oraz doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w poszczególnych częściach zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Kobylarni

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.22.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma J-Inwest Jakub Kaczmarek, 88-100 Inowrocław ul. Kątna 28c, w cenie 48.900,00 zł (słownie złotych: Czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylarni

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.20.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INEKO Jerzy Kujawski, 14-200 Iława ul. Ostródzka 53, w cenie 114.390,00 zł (słownie złotych: Sto czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.15.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8, w cenie 59.530,70 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści 70/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.11.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „ARIS” Zbigniew Rolbiecki, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża, w cenie 227.550,00 zł (słownie złotych: Dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.9.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk, 88-100 Inowrocław ul. Popowicka 36, w cenie 325.481,94 zł (słownie złotych: Trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden 94/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.4.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2019  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A zamówienia - PHU UNITED Sebastian Neuman, 87-100 Toruń ul. Kusocińskiego 3, w cenie 15.597,02 zł (słownie złotych: Piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 02/100), w części B zamówienia - Pryzmat Bydgoszcz Sp. z o.o., 85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 101, w cenie 18.790,71 zł (słownie złotych: Osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 71/100. Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach.  

zamówienie na:

Usługi doradztwa urbanistycznego przy sporządzaniu projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.58.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2019  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GIS-PLAN II Sp. z o.o., 85-113 Bydgoszcz ul. Sieroca 26/4, w cenie jednostkowej brutto 250,00 zł (słownie złotych: Dwieście pięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)