Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Dostawa 16 m3 oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.55.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2018  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45, w cenie 47.232,00 zł (słownie złotych: Czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2019 roku

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.54.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich lek.wet. Renata Nowicka, 86-061 Kobylarnia ul. Wierzbowa 2, w cenie brutto 52.974,00 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Zakup i montaż siłowni zewnętrznych przy placu zabaw w Kolankowie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.44.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2018  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Spółka z o.o., 85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 38, w cenie brutto 9.409,50 zł (słownie złotych: Dziewięć tysięcy czterysta dziewięć 50/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.380.017,51 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.40.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 19 października 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 11, w cenie 265.029,34 zł (słownie złotych: Dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć 34/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.42.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 października 2018  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU UNITED Sebastian Neuman, 87-100 Toruń ul. Kusocińskiego 3, w cenie brutto 5.221,97 zł (słownie złotych: Pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden 97/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Dziemionna - Prądocin”

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.38.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 października 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała Wiesław Nurski, Kołuda Mała 47, 88-160 Janikowo, w cenie brutto 32.000,00 zł (słownie złotych: Trzydzieści dwa tysiące 00/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.37.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENEA S.A., 60-201 Poznań ul. Górecka 1, w cenie 984.014,10 zł (słownie złotych: Dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czternaście 10/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Dziemionna - Prądocin

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.33.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 11 września 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma pegaz90 sp. z o.o., 88-300 Mogilno ul. Niezłomnych 1, w cenie 4.661.700,00 zł (słownie złotych: Cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.30.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRODIB Sp. z o.o., 86-061 Olimpin ul. Łabiszyńska 6, w cenie 1.484.665,60 zł (słownie złotych: Jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć 60/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Wykonanie piłkochwytów na gminnych obiektach sportowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.31.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2018  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLOSEO Justyna Kotlewska, 83-200 Starogard Gdański, Al. Jana Pawła II 35, w cenie brutto 76.875,00 zł (słownie złotych: Siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 00/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Doposażenie placów zabaw i boisk na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.28.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2018  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części Nr 1 zamówienia - Bonder Toys Henryk Bonder, 05-830 Wolica ul. Kortowa 15, w cenie 16.900,00 zł (słownie złotych: Szesnaście tysięcy dziewięćset 00/100), w części Nr 2 - Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno, w cenie 12.300,00 zł (słownie złotych: Dwanaście tysięcy trzysta 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach zamówienia.  

zamówienie na:

Wyposażenie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.21.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  13:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: w części Nr 1 - NOVUM Sp. z o.o. Sp.k., 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1, w cenie 218.612,88 zł; w części Nr 2 - VICTOR Paweł Dulny, 87-100 Toruń ul. Bażyńskich 33c/20, w cenie 47.450,00 zł; w części Nr 3 - 13p Grzegorz Kociumbas, 52-215 Wrocław ul. Turkusowa 11, w cenie 45.110,25 zł; w części Nr 4 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki, 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 22, w cenie 16.035,27 zł; w części Nr 5 - Nowa Szkoła Spółka z o.o., 90-248 Łódź ul. POW 25, w cenie 40.221,00 zł; w części Nr 6 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki, 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 22, w cenie 20.764,61 zł. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny oraz gwarancji w poszczególnych częściach zamówienia.  

zamówienie na:

Rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.16.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRODIB Sp. z o.o., 86-061 Olimpin ul. Łabiszyńska 6, w cenie 361.296,51 zł (słownie złotych: Trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 51/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora tłocznego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.15.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 11 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane Jerzy Lewandowski, 86-061 Brzoza ul. Krótka 6, w cenie 92.000,00 zł (słownie złotych: Dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia kierownika Zespołu.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.13.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części Nr 1 zamówienia - Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o., 85-083 Bydgoszcz ul. Sowińskiego 20, w cenie 25.953,00 zł (słownie złotych: Dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 00/100), w części Nr 2 zamówienia - HYDROTERM Zygmunt Biernacki, 85-436 Bydgoszcz ul. Skalarowa 16/13, w cenie 12.300,00 zł (słownie złotych: Dwanaście tysięcy trzysta 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach.  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.11.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  16:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8, w cenie 45.881,60 zł (słownie złotych: Czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 60/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Budowa kolektora tłocznego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.5.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., 81-587 Gdynia ul. Poli Gojawiczyńskiej 3c/7, w cenie 10.577.733,42 zł (słownie złotych: Dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy 42/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.6.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EURO SYSTEM TRANS Szymon Rosochowicz, 87-100 Toruń ul. Zimowa 17/11, w cenie 1.177.357,45 zł (słownie złotych: Jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 45/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.4.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2018  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A zamówienia - Partner XXI - PIK Sp. z o.o., 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246, w cenie 13.074,57 zł (słownie złotych: Trzynaście tysięcy siedemdziesiąt cztery 57/100), w części B zamówienia - SIGMA Joanna Rąpała, 74-500 Chojna ul. Bałtycka 7/9, w cenie 16.062,83 zł (słownie złotych: Szesnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa 83/100). Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach.  

zamówienie na:

Dostawa 22 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.57.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 stycznia 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OLKOP BIS Sp. z o.o., 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Szosa Rypińska 26, w cenie brutto 64.592,22 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 22/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)