Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa 25 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.60.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2016  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PETROMOT” Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45, w cenie 69.998,07 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 07/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.52.2016
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe ELEKTROM Roman Omyła, Jacewo 43, 88-100 Inowrocław, w cenie 316.756,00 zł (słownie złotych: trzysta szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

zamówienie na:

Budowa pieszo-jezdni na terenie działek nr 86/10 i 133/7 w miejscowości Brzoza w ramach zadania „Budowa nawierzchni ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie” - przedłużenie ulicy Brzozowej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.50.2016
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. „SZEWBUD” Ryszard Szewczyk, 88-100 Inowrocław ul. Poznańska 241, w cenie 154.800,12 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset 12/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

zamówienie na:

Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka do miejscowości Nowa Wioska

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.43.2016
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 29 września 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, w cenie 722.795,66 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć 66/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz doświadczenia zawodowego kierownika budowy.  

zamówienie na:

Wymiana dachu na budynku magazynowym sprzętu wodnego na kąpielisku w Chmielnikach

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.45.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 września 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. KAMI-BUD Marlena Szyszkowska, Rętwiny 39, 87-404 Radomin, w cenie brutto 19.504,90 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset cztery 90/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.44.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 23 września 2016  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU UNITED Sebastian Neuman, 87-100 Toruń ul. Kusocińskiego 3, w cenie 15.759,99 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 99/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa drogi dojazdowej przy ul. Brzozowej i progu zwalniającego na ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej oraz boiska do koszykówki w Dziemionnie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.42.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 września 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRODIB Sp. z o.o., 86-061 Olimpin ul. Łabiszyńska 6, w cenie 88.950,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Zadrzewienie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.41.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2016  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL Józef Smolorz, Badów Górny ul. Piekarska 15, 96-320 Mszczonów, w cenie brutto 29.926,80 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 80/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.37.2016
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENEA S.A., 60-201 Poznań ul. Górecka 1, w cenie 888.476,21 zł (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 21/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności faktury. 

zamówienie na:

Remont ulicy Przemysłowej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.38.2016
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, w cenie 891.415,17 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta piętnaście 17/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych oraz likwidacji oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.32.2016
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył: w części nr 1 - Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o., 85-083 Bydgoszcz ul. Sowińskiego 20, w cenie 37.023,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia trzy 00/100), w części nr 2 - APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz, 64-920 Piła ul. Kondratowicza 6, w cenie 70.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny i okresu rękojmi w poszczególnych częściach zamówienia  

zamówienie na:

Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.28.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS Jadwiga Oziębło, 37-500 Jarosław ul. Kolaniki 19, w cenie brutto 35.676,15 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć 15/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.27.2016
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., 77-300 Człuchów ul. Średnia 12, w cenie 142.680,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia Kierownika Zespołu.  

zamówienie na:

doposażenie boisk sportowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.25.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AB FACTOR Andrzej Borowski, 85-461 Bydgoszcz ul. Ołowiana 10, w cenie brutto 7.250,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż stołów betonowych na place zabaw w Nowym Smolnie i Kobylarni

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.26.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PUH SPORT PLUS Szymon Niepsuj, 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 75a, w cenie brutto 12.909,99 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięć 99/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Usunięcie namułów z Jeziora Jezuickiego w miejscowości Chmielniki

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.23.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KLAR-BUD Henryk Tworek, 86-010 Koronowo ul. Witosa 1F/28, w cenie brutto 53.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.19.2016
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 17 maja 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9, w cenie 12.289.752,20 zł (słownie złotych: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 20/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty.  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.17.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8, w cenie 46.184,20 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery 20/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz biurowego dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.15.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2016  16:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A zamówienia - Partner XXI Kleks Spółka Jawna M.Wójcik, W.Wójcik, 87-100 Toruń ul. Dworcowa 7-7a, w cenie 5.832,00 zł, w części B zamówienia - Grupa Marcova Polska Solutions Sp. z o.o., 05-270 Marki ul. Fabryczna 89, w cenie 2.743,05 zł, w części C zamówienia - CPU ZETO Sp. z o.o., 58-500 Jelenia Góra ul. Powstańców Wielkopolskich 20, w cenie 16.939,52 zł. Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach. 

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Kwiatowej, Poprzecznej, Świerkowej i Leśnej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.12.2016
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2016  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, w cenie 1.040.949,00 zł (słownie złotych: Jeden milion czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »