Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.70.2014
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu na bankową obsługę budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, 85-080 Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8, w cenie 96.030,00 zł (słownie złotych: Dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta. 

zamówienie na:

dostawę 22 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.69.2014
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2014  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma TANK Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11, w cenie 70.077,28 zł (słownie złotych: Siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem 28/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.948.921,24 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.64.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Polska Kasa Opieki S.A. Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne, 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 34, w cenie 140.900,60 zł (słownie złotych: Sto czterdzieści tysięcy dziewięćset 60/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu uruchomienia kredytu.  

zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.66.2014
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERWIT Sp. z o.o., 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 111, w cenie 3.656,79 zł (słownie złotych: Trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć 79/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.60.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „ELEKTROM” Roman Omyła, Jacewo 43, 88-100 Inowrocław, w cenie 155.466,08 zł (słownie złotych: Sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć 08/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.57.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 10 października 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENEA S.A., 60-201 Poznań ul. Górecka 1, w cenie 722.618,31 zł (słownie złotych: Siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemnaście 31/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa samochodu 9-osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.58.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 10 października 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REN-CAR Sp. z o.o., 44-207 Rybnik ul. Gliwicka 190, w cenie 117.171,00 zł (słownie złotych: Sto siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert: zużycie energii, emisja dwutlenku węgla, emisja zanieczyszczeń (uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów). 

zamówienie na:

Budowa wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla Działu Fizjoterapii SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.54.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 3 października 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELWIND Sp. z o.o., 85-145 Bydgoszcz ul. Podleśna 41, w cenie 104.734,50 zł (słownie złotych: Sto cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery 50/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

Usługa przeprowadzenia warsztatów fotografii cyfrowej dla 15-osobowej grupy oraz wernisażu prac uczestników warsztatów pt. Warsztaty fotograficzne i wernisaż: Gmina Nowa Wieś Wielka w obiektywie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.50.2014
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 1 września 2014  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Centrum Szkolenia Green Pencil Paweł Bieniawski, 07-200 Wyszków ul. Pułtuska 151/14, w cenie brutto 18.450,00 zł (słownie złotych: Osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i wykazał większe doświadczenie w realizacji warsztatów/szkoleń z zakresu fotografii. 

zamówienie na:

Usługa dostępu do Internetu w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.49.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RFC Marcin Frątczak, 85-031 Bydgoszcz ul. Kujawska 2, w cenie 548.260,20 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt 20/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego w budynku gminnym w Dobromierzu 32 oraz remont mieszkania nr 3 przy ul. Polnej 43 w Dziemionnie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.42.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 1) FEMINA Agnieszka Nowak, 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Przemysłowa 27, w cenie 37.702,53 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwa 53/100) w części nr 1 zamówienia, 2) PUH OMEGA Paweł Zieliński, 88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 47, w cenie 33.420,70 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia 70/100) w części nr 2 zamówienia. Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach i uzyskali największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.45.2014
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2014  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A - Partner XXI-PIK Sp. z o.o., 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246, w cenie 14.306,81 zł, w części B - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, 85-741 Bydgoszcz ul. Fabryczna 15, w cenie 13.348,62 zł.  

zamówienie na:

Dostawa komputerów, ekranu multimedialnego z rzutnikiem oraz zestawu mebli w ramach projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.44.2014
wartość: ponieżej 207.000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Technologie Informatyczne Sp. z o.o., 03-139 Warszawa ul. Hanki Ordonówny 19/16, w cenie 443.802,45 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset dwa 45/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem oraz łącznika pomiędzy ulicą Nadrzeczną-Łąkową-Nasypową w Olimpinie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.41.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 88-100 Inowrocław ul. Transportowca 31, w cenie 1.597.329,45 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 45/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądocin - Dobromierz - Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.39.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., 89-100 Nakło nad Notecią ul. Młyńska 22, w cenie 208.807,10 zł (słownie złotych: dwieście osiem tysięcy osiemset siedem 10/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.205.941 PLN na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.38.2014
wartość: ponieżej 207.000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Polska Kasa Opieki S.A. Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne, 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 34, w cenie 301.350,34 zł (słownie złotych: trzysta jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 34/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w miejscowości Brzoza

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.30.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROG-BET Łukasz Kowalski, 88-400 Żnin ul. Dworcowa 12, w cenie 381.511,98 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście 98/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza-Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.27.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., 81-587 Gdynia ul. Poli Gojawiczyńskiej 3c/7, w cenie 2.519.063,48 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy 48/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne - Nowa Wioska

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.25.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, 87-300 Brodnica ul. Promykowa 4, w cenie 1.230.984,00 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulic: Stepowej i Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.24.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet - Białe Błota S.A., 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1, w cenie 630.707,57 zł (słownie złotych: sześćset trzydzieści tysięcy siedemset siedem 57/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »