Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.64.2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane Budex Euzebiusz Czuryło, 14-500 Braniewo, w cenie 60.270,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę 18 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.63.2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma TANK Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11, w cenie 66.729,96 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć 96/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawę 150 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.4.2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45, w cenie 555.345,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę nawierzchni asfaltowej w Januszkowie, na odcinku drogi gminnej Jakubowo-Kolankowo-Prądocin

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.60.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, w cenie 196.335,59 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści pięć 59/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.59.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „ELEKTROM” Roman Omyła, Jacewo 43, 88-100 Inowrocław, w cenie 307.460,26 zł (słownie złotych: trzysta siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt 26/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.55.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 19 października 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WIMAR Sp. z o.o., 86-010 Koronowo ul. Nadrzeczna 24, w cenie 1.160.743,79 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści trzy 79/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.54.2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 16 października 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COPYBOX Sp. z o.o., 87-100 Toruń ul. Sienkiewicza 14, w cenie 169.992,20 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 20/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

budowę boiska sportowego do koszykówki w Dziemionnie oraz placu wielofunkcyjnego w Kolankowie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.53.2012
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 9 października 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski, Podgórzyn 17F, 88-400 Żnin, w cenie 43.000,05 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 05/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta. 

zamówienie na:

budowę zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej - III etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.48.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 3 października 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. PION-BUD Paweł Pieszak, 88-320 Strzelno ul. Prusa 22, w cenie 627.106,25 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześć 25/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę chodnika przy budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.52.2012
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 1 października 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowelany Roman Żołnierkiewicz, Słońsko 13/5, 88-110 Inowrocław 2, w cenie 37.797,49 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem 49/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę ulicy Poziomkowej, Jagodowej i Topolowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - II etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.46.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 28 września 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław ul. Budowlana 38, w cenie 188.854,64 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 64/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.47.2012
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 24 września 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A - MEGIMA Adrian Męczyński, Czarnowo 39, 87-134 Zławieś Wielka, w cenie 6.512,37 zł, w części B - F.H.U. „GRAWIT” Kinga Pohoska, 43-430 Skoczów ul. Górny Bór 5, w cenie 28.238,34 zł. 

zamówienie na:

modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądocin - Dobromierz - Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.43.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 5 września 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, w cenie 511.244,81 zł (słownie złotych: pięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery 81/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (techniczno-ekologicznego) z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.OSP-1/07/2012
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11.8 Pzp
termin składania ofert: 25 lipca 2012  13:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Frank-Cars Spółka z o.o., 42-200 Częstochowa ul. Jagiellońska 147/151, w cenie 226.511,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jedenaście 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę nawierzchni ulicy Gajowej łącznie z podłączeniem do ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.35.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o., 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, w cenie 575.315,26 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta piętnaście 26/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

modernizację instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.33.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2012  13:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński, 88-100 Inowrocław ul. Studzienna 11, w cenie 95.966,01 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 01/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę nawierzchni ulicy Perłowej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.34.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o., 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, w cenie 308.212,54 zł (słownie złotych: trzysta osiem tysięcy dwieście dwanaście 54/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej Brzoza-Północ

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.36.2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2012  13:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowo-Usługowe ROLWOD Kazimierz Cybulski, 62-510 Konin ul. Okólna 59, w cenie 31.673,00 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic i dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.27.2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PE-POLSKA Sp. z o.o., 80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 19/23, w cenie 46.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2012/2013

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.321.3.2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli wybrano ofertę: firmy Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., 87-800 Włocławek ul. Wieniecka 39, w cenie 151.252,92 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 92/100) w części nr 1 zamówienia oraz firmy „Interbus” Sp. z o.o., 87-100 Toruń ul. Głowackiego 6/21, w cenie 107.170,56 zł (słownie złotych: sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt 56/100) w części nr 2 zamówienia. Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach i uzyskali największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »