Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawę 170 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.341-4/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 170 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., 62-600 Koło ul. Toruńska 186, w cenie 504.725,58 zł (słownie złotych: pięćset cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć 58/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę 22 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-68/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 22 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma TANK Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11, w cenie 65.585,32 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć 32/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę 26.000 litrów oleju napędowego grzewczego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.341-3/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 26.000 litrów oleju napędowego grzewczego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma TANK Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11, w cenie 72.090,04 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt 04/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-58/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 18 listopada 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych WIZNER-ZIELIŃSKI s.c., 86-017 Wierzchucin Królewski 79, w cenie 76.915,63 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset piętnaście 63/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę i montaż 2 okien połaciowych pomiędzy istniejącymi krokwiami dachu oraz wymianę wyłazu dachowego w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2A

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: RFO.VII.341-27/10
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: W naborze ofert na dostawę i montaż 2 okien połaciowych pomiędzy istniejącymi krokwiami dachu oraz wymianę wyłazu dachowego w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2A wybrano ofertę firmy „RAFBUD” Rafał Jarecki Usługi Budowlane i Elektroinstalacyjne, 85-174 Bydgoszcz ul. Trieblera 21, w cenie 4.610,70 zł (słownie złotych: cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 70/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

modernizację dróg transportu rolniczego Januszkowo-Jakubowo-Kolankowo-Prądocin, obejmującą budowę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Prądocinie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-54/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na modernizację dróg transportu rolniczego Januszkowo-Jakubowo-Kolankowo-Prądocin, obejmującą budowę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Prądocinie, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Drogi i Mosty - Henryk Boczek, 88-100 Inowrocław ul. Pakoska 9, w cenie 188.211,84 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście jedenaście 84/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-57/10
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2010  15:00
wynik postępowania: W postępowaniu na dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PARTNER XXI-PIK Sp. z o.o., 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246, w cenie 8.950,14 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 14/100) wraz z podatkiem od towarów i usług. 

zamówienie na:

zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i placów na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-53/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i placów na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka wybrano ofertę: w części nr 1 - Pana Mirosława Romińskiego AMARA BUD, Dziemionna ul. Poziomkowa 17, 86-060 Nowa Wieś Wielka, w cenie 85,60 zł za 1 roboczogodzinę odśnieżania oraz 331,70 zł za 1 roboczogodzinę usuwania gołoledzi; w części nr 2 - Pana Marcina Putza zam. Olimpin 15, 86-061 Brzoza, w cenie 78,00 zł za 1 roboczogodzinę odśnieżania oraz 200,00 zł za 1 roboczogodzinę usuwania gołoledzi; w części nr 3 - Pana Grzegorza Stryjskiego zam. Tarkowo Dolne ul. Leśna 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, w cenie 80,00 zł za 1 roboczogodzinę odśnieżania oraz 240,00 zł za 1 roboczogodzinę usuwania gołoledzi. 

zamówienie na:

dostawę 7.000 litrów napędowego grzewczego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-55/10
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 29 października 2010  15:00
wynik postępowania: W postępowaniu na dostawę 7.000 litrów oleju napędowego grzewczego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45, w cenie 18.608,66 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy sześćset osiem 66/100).  

zamówienie na:

Wykonanie adaptacji projektu typowego „Moje boisko - Orlik 2012” - budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-52/10
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 października 2010  15:00
wynik postępowania: W naborze ofert na wykonanie adaptacji projektu typowego „Moje boisko - Orlik 2012” wybrano ofertę Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder, 86-300 Grudziądz ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, w cenie 13.420,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej - I etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-43/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej - I etap, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Brodzki, 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Piękna 3, w cenie 103.556,04 zł (słownie złotych: sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć 04/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Szkolnej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-45/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Szkolnej w Brzozie, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU INENERGIA Maciej Szubarga, 88-100 Inowrocław ul. Nowa 2, w cenie 43.215,25 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące dwieście piętnaście 25/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy windy przy budynku gminnym w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b oraz termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-44/10
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W naborze ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy windy przy budynku gminnym w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b oraz termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w Brzozie wybrano ofertę: 1) w części nr 1 - Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder, 86-300 Grudziądz ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, w cenie 8.540,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset czterdzieści 00/100), 2) w części nr 2 - Pracowni Architektonicznej „ARUS” Sp. z o.o., 85-095 Bydgoszcz ul. Pestalozziego 15, w cenie 15.250,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach. 

zamówienie na:

modernizację drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej (dojazd do Tartaku i Metalbarku)

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-41/10
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W naborze ofert na modernizację drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej (dojazd do Tartaku i Metalbarku), najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, w cenie 28.423,56 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 56/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta.  

zamówienie na:

budowę ulicy Nadrzecznej - Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-38/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Nadrzecznej - Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUMAK Sp. z o.o., 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45, w cenie 1.544.296,25 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć 25/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

modernizację dróg transportu rolniczego Januszkowo-Jakubowo-Kolankowo-Prądocin, obejmującą budowę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Januszkowie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-36/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na modernizację dróg transportu rolniczego Januszkowo-Jakubowo-Kolankowo-Prądocin, obejmującą budowę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Januszkowie, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, w cenie 171.824,80 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery 80/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie - ocieplenie stropodachu

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-34/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie - ocieplenie stropodachu, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TOPDACH Dariusz Topolewski, 88-100 Inowrocław ul. Chociszewskiego 39/43, w cenie 99.891,23 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 23/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Konwaliowej oraz w Januszkowie w ramach Funduszu Sołeckiego

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-35/10
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2010  15:00
wynik postępowania: W naborze ofert na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Konwaliowej oraz w Januszkowie w ramach Funduszu Sołeckiego, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAGIC GARDEN Daniel Gacek, 88-170 Pakość ul. Mieleńska 27, w cenie 28.500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: SP.341-2/10
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2010  12:00
wynik postępowania: W naborze ofert na remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAL-BUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Pośrednictwo Finansowe Andrzej Muszyński, 85-133 Bydgoszcz ul. Brodzińskiego 7, w cenie 30.316,24 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy trzysta szesnaście 24/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

wykonanie instalacji wywiewno-nawiewnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - I etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-33/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2010  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji wywiewno-nawiewnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - I etap, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Produkcyjno-Usługowy KLIMA-WENT Spółka Jawna M.Obrębski, K.Kluska, 09-402 Płock ul. Sierpecka 1, w cenie 41.499,32 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 32/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »