Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawę 160.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.341-4/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 160.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45, w cenie 347.241,28 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden 28/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

bankową obsługę budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-51/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, 85-080 Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8, w cenie 48.874,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert (oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, prowizja bankowa dotycząca kredytów w rachunku bieżącym, prowizja za udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane) i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

zamówienie na:

karosację samochodu pożarniczego STAR 244 dla OSP w Brzozie

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.OSP-1/11/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na karosację samochodu pożarniczego STAR 244 dla OSP w Brzozie, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ABOT Spółka z o.o., 10-410 Olsztyn ul. Lubelska 43A, w cenie brutto 90.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawa 22.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-50/09
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu na dostawę 22.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45, w cenie 51.237,56 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem 56/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i placów na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-44/09
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 28 października 2009  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i placów na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AMARA-BUD Mirosław Romiński, 86-060 Dziemionna ul. Poziomkowa 17, w cenie brutto 74,90 zł za 1 roboczogodzinę odśnieżania oraz 299,60 zł za 1 roboczogodzinę usuwania gołoledzi. Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

zakup i montaż krzesełka dźwigowego przyschodowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 2A w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: RFO.VII.341-19
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 26 października 2009  10:00
wynik postępowania: W naborze ofert na zakup i montaż krzesełka dźwigowego przyschodowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 2A w Nowej Wsi Wielkiej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STANNAH STAIRLIFTS LIMITED S.A. Oddział w Polsce, 03-101 Warszawa ul. Pomorska 29, w cenie 44.896,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-43/09
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 23 października 2009  12:00
wynik postępowania: W naborze ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ie Biuro Mirosław Smoktunowicz, 87-162 Złotoria ul. Toruńska 33, w cenie 12.078,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

I etap prac przy rekonstrukcji pomnika poświęconego Powstańcom Wielkopolskim na działce ewidencyjnej nr 117/28 przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-41/09
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 8 października 2009  12:00
wynik postępowania: W naborze ofert na wykonanie I etapu prac przy rekonstrukcji pomnika poświęconego Powstańcom Wielkopolskim na działce ewidencyjnej nr 117/28 przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SERWIS-BUD Sławomir Gątarek, 86-050 Solec Kujawski ul. Dożynkowa 9, w cenie 51.240,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta. 

zamówienie na:

budowę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowościach: Dobromierz, Prądocin i Januszkowo

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-38/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowościach: Dobromierz, Prądocin i Januszkowo, najkorzystniejszą ofertę we wszystkich częściach zamówienia złożyła firma: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, w cenie 156.275,53 zł w części nr 1, 85.285,32 zł w części nr 2, 150.153,21 zł w części nr 3. Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował we wszystkich częściach zamówienia najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Wyrąb drzewostanu na działce ewidencyjnej nr 117/28 przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie dla potrzeb rekonstrukcji pomnika Powstańców Wielkopolskich

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy: ZPL.I.341-40/09
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 28 września 2009  10:00
wynik postępowania: W naborze ofert na wyrąb drzewostanu na działce ewidencyjnej nr 117/28 przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie dla potrzeb rekonstrukcji pomnika Powstańców Wielkopolskich, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma QUERCUS Krzysztof Kardasz, 85-858 Bydgoszcz ul. Węgierska 3/32, w cenie 5.564,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę separatora przy ulicy Kanałowej w Dziemionnie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-35/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 15 września 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę separatora przy ulicy Kanałowej w Dziemionnie, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, w cenie 71.980,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

budowę sieci wodociągowej Brzoza - Kobylarnia - Nowe Smolno

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-34/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 11 września 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej Brzoza - Kobylarnia - Nowe Smolno, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR Sp. z o.o., 85-833 Bydgoszcz ul. Smoleńska 17, w cenie 757.325,63 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 63/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia 

zamówienie na:

dostawę 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Gimnazjum w Brzozie oraz budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.341-3/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 września 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Gimnazjum w Brzozie oraz budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek, w cenie 65.697,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.I.341-33/09
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU INENERGIA Maciej Szubarga, 88-100 Inowrocław ul. Nowa 2, w cenie 141.032,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści dwa 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2009/2010

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2009  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2009/20010 wybrana została oferta firmy EURO TIM Edward Niedbalski, 85-153 Bydgoszcz ul. Inowrocławska 35, z ceną: w części A zamówienia - 168.260,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt 00/100) oraz w części B - 130.660,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia w części A i B zamówienia oraz uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Budowa ulicy Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin, w cenie 452.810,97 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć 97/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Ogrodowej w Brzozie wraz z odwodnieniem.

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Ogrodowej w Brzozie wraz z odwodnieniem, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Wielobranżowa KADA-BIS Adam Kaniewski, 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, w cenie 292.320,93 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia 93/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

przebudowę linii napowietrznej NN w Nowej Wsi Wielkiej oraz linii kablowej w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2009  14:00
wynik postępowania: W postępowaniu na przebudowę linii napowietrznej NN w Nowej Wsi Wielkiej oraz linii kablowej w Brzozie wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego ELCHEM Leon Zienowicz, 88-320 Strzelno ul. Kard. Wyszyńskiego 5, w cenie: część nr 1 - 1.220,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia 00/100), część nr 2 - 1.952,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa 00/100), część nr 3 - 14.762,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 00/100), część nr 4 - 8.296,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu złożono jedną ważną ofertę. 

zamówienie na:

Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Specjalistyczne \\\\\\\"bocar\\\\\\\" Sp. z o.o. KORWINÓW z siedzibą w eWrzosowej przy ul. Okólnej 15, w cenie 596.000,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta.  

zamówienie na:

Termomodernizację budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2009  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej najkorzystniejszą ofertę złożyła Wielobranżowa Firma AWPO z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Marulewskiej 43, w cenie 247.575,84 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć 84/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »