Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawę 90.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie oraz budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 90.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie oraz budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., 09-411 Płock ul. Zglenickiego 44, w cenie 167.994,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2008  15:00
wynik postępowania: W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma SPORT GRUPA Sp. z o.o., 04-258 Warszawa ul. J. Szymańskiego 15, w cenie 42.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2008  14:00
wynik postępowania: W postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AMARA-BUD Mirosław Romiński, 86-060 Dziemionna ul. Poziomkowa 17, w cenie brutto 69,55 zł za 1 roboczogodzinę odśnieżania oraz 304,95 zł za 1 roboczogodzinę usuwania gołoledzi, w każdej części zamówienia. Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

przebudowę linii napowietrznej NN w Nowej Wsi Wielkiej w ciągu ulicy Konwaliowej

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2008  13:00
wynik postępowania: W postępowaniu na przebudowę linii napowietrznej NN w Nowej Wsi Wielkiej w ciągu ulicy Konwaliowej, najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „ELEKTROM” Roman Omyła, Jacewo 43, 88-100 Inowrocław, w cenie brutto 62.220,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawę tłoczni do przepompowni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę tłoczni do przepompowni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COROL Spółka z o.o., Janikowo ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica, w cenie brutto 76.667,24 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem 24/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawę 25.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 30 października 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 25.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma TANK Sp.J. W.Konczalski, M.Konczalski, 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11, w cenie 60.231,71 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden 71/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia 

zamówienie na:

przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 21 października 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Drogi i Mosty - Henryk Boczek, 88-100 Inowrocław ul. Pakoska 9, w cenie 97.600,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 2 października 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę we wszystkich częściach zamówienia złożył Zakład Usług Technicznych PROBUDIN Sp. z o.o., 85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 28, w cenie: 235.460,00 zł w części nr 1 zamówienia, 9.760,00 zł w części nr 2 zamówienia, 50.020,00 zł w części nr 3 zamówienia. Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia we wszystkich częściach zamówienia.  

zamówienie na:

budowę ulicy Akacjowej w Brzozie wraz z odwodnieniem

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 17 września 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Akacjowej w Brzozie wraz z odwodnieniem najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o., 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1, w cenie 227.194,09 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 09/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 5 września 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Produkcyjny BOHAMET Sp.j., 86-005 Białe Błota, Ciele ul. Toruńska 2, w cenie brutto 86.331,36 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden 36/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu i SIWZ oraz zawiera najniższą cenę. 

zamówienie na:

budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylarni 8 oraz firmy BETPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 168a, w cenie 434.193,78 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy 78/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę ulicy Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: P.P.U. „AFFABRE” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 1, P.W. „KOMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Piwnika Ponurego 1E oraz DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 4, w cenie 1.091.241,87 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden 87/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2008/2009

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2008  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2008/2009 wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Przewozowego SPONSOR-TRANS Wiesław Pasiecki, 85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 10, z ceną: w części A zamówienia - 186.660,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 00/100) oraz w części B - 128.100,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy sto 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawę i wymianę okien PCV i drzwi aluminiowych w budynku Gimnazjum oraz drzwi aluminiowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę i wymianę okien PCV i drzwi aluminiowych w budynku Gimnazjum oraz drzwi aluminiowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REMAR Sławomir Markier, 88-100 Inowrocław ul. Świętokrzyska 67, w cenie brutto 159.937,95 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 95/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

budowę nawierzchni wjazdu do Gimnazjum w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni wjazdu do Gimnazjum w Brzozie najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski, 88-400 Żnin ul. Aliantów 13, w cenie brutto 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia 

zamówienie na:

termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski, 88-400 Żnin ul. Aliantów 13, w cenie brutto 120.287,15 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 15/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

dostawę materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Produkcyjny BOHAMET Sp.j., 86-005 Białe Błota, Ciele ul. Toruńska 2, w cenie brutto 66.662,72 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 72/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu i SIWZ oraz była jedyną ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu. 

zamówienie na:

dostawę kruszywa drogowego do remontu nawierzchni dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 21 kwietnia 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa drogowego do remontu nawierzchni dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-061 Brzoza, Kobylarnia 8, w cenie brutto 376.980 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu i SIWZ oraz zawiera najniższą cenę. 

zamówienie na:

dostawę materiałów instalacyjnych do budowy sieci wodociągowej w Dziemionnie przy ul. Okrężnej i Łąkowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów instalacyjnych do budowy sieci wodociągowej w Dziemionnie przy ul. Okrężnej i Łąkowej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BOHAMET Sp.j., 86-005 Białe Błota, Ciele ul. Toruńska 2, w cenie brutto 29.172,52 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 52/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu i SIWZ oraz zawiera najniższą cenę. 

zamówienie na:

budowę sieci wodociągowej Prądocin - Brzoza

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 2 kwietnia 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej Prądocin-Brzoza najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Geologiczno-Wiertniczy i Wodno-Kanalizacyjny KEMPEX Edmund Kępski, 87-300 Jabłonowo Pomorskie ul. Wigury 4, w cenie brutto 664.647,74 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem 74/100). 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »