Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

dostawę 25.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 6 października 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 25.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b, najkorystniejszą ofertę złożyła Firma „TANK” Sp.J. W. Konczalski, M. Konczalski, 87-100 Toruń ul. J. Chrzanowskiego 11, w cenie 63.440,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści 00/100).  

zamówienie na:

modernizację budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana okien).

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 12 września 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana okien), najkorystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SIMBUD Jan Simlat, 88-100 Inowrocław ul. Poznańska 213 - z ceną brutto 27.419,15 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewiętnascie 15/100).  

zamówienie na:

rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 5 września 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Toruń „SECO” S.A., 87-100 Toruń ul. Wschodnia 34 - z ceną brutto: 60.571,78 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 78/100) za rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Januszkowie, Prądocinie, Nowej Wsi Wielkiej, Tarkowie Dolnym, Dobromierzu i Dziemionnie, 42.596,30 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć 30/100) za rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Nowym Smolnie i Olimpinie oraz 42.054,62 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt cztery 62/100) za rozbudowę oświetlenia ulicznego w Brzozie. 

zamówienie na:

dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Przewozowego SPONSOR-TRANS Wiesław Pasiecki, 85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 10, z ceną: w części A zamówienia - 109.620,00 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia 00/100) oraz w części B - 117.180,00 zł (słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt 00/100).  

zamówienie na:

urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2005
wynik postępowania: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej, najkorzystniejszą ofertę złożyło Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN Jacek Kuś, 85-021 Bydgoszcz ul. Gdańska 27 - w cenie brutto 99.074,15 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery 15/100). 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stacji uzdatniania wody w Prądocinie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stacji uzdatniania wody w Prądocinie, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowo-Handlowy AIR Antoni Chocianowski, 64-100 Leszno ul. Grunwaldzka 107/5 - w cenie brutto 49.410,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziesięć 00/100). 

zamówienie na:

budowę placu integracji społecznej w miejscowości Brzoza

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2005
wynik postępowania: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Budowlano-Drogowy „DROGO-BUD” s.c. Zdzisław Kwitkowski, Ryszard Grabarek, 85-858 Bydgoszcz ul. Boya-Żeleńskiego 1 - w cenie brutto 40.248,97 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem 97/100).  

zamówienie na:

budowę ulic Sosnowej - Gierczak w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic Sosnowej - Gierczak w Brzozie, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 86-061 Brzoza, Kobylarnia 8, w cenie brutto 1.197.628,27 zł (słownie złotych: jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 27/100).  

zamówienie na:

modernizację budynków OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 1 lipca 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynków OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej w Brzozie wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „JĘDREK” Halina Tomczak, 89-120 Potulice, Kaźmierowo 2, w części A zamówienia, z ceną - 26.893,53 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy 53/100). W części D zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski, 88-400 Żnin ul. Aliantów 13, z ceną - 19.196,26 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć 26/100). Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy unieważniono postępowanie w części B i C zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

modernizację Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GNO-BUD Sławomir Łukasiewicz, Gnojno 4/3, 88-100 Inowrocław, w cenie brutto 18.090,80 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt 80/100). 

zamówienie na:

dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach gminnych

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach gminnych, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SIMBUD Jan Simlat, 88-100 Inowrocław ul. Poznańska 213, w cenie brutto 32.722,31 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa 31/100). 

zamówienie na:

budowę kanalizacji sanitarnej Olimpin - osiedle

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej Olimpin-osiedle, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny FISZER Zdzisław Fiszer, 87-300 Brodnica ul. Gen. Sikorskiego 60a, w cenie brutto 1.363.650,70 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 70/100).  

zamówienie na:

remont pomieszczeń użytkowanych przez SPZOZ Gminną Przychodnię w Nowej Wsi Wielkiej w budynku gminnym w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń użytkowanych przez SPZOZ Gminną Przychodnię w Nowej Wsi Wielkiej w budynku gminnym w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GNO-BUD Sławomir Łukasiewicz, Gnojno 4/3, 88-100 Inowrocław, w cenie brutto 18.107,56 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy sto siedem 56/100).  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic w Gminie Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o., 14-200 Iława ul. Sikorskiego 38 - w cenie: 1) 6.710,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Ogrodowej w Brzozie, 2) 6.710,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie, 3) 6.466,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Polnej w Brzozie, 4) 4.514,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Kalinowej w Nowej Wsi Wielkiej, 5) 4.514,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Kasztanowej w Nowej Wsi Wielkiej. 

zamówienie na:

modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - nr 050705C Prądocin - Jakubowo

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - nr 050705C Prądocin - Jakubowo najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 86-061 Brzoza, Kobylarnia 8, w cenie brutto 205.048,45 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy czterdzieści osiem 45/100).  

zamówienie na:

urządzenie boiska sportowego i skweru w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie boiska sportowego i skweru w Nowej Wsi Wielkiej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma G & Syn Jerzy Gawlik, 87-100 Toruń ul. Mała 10, w cenie brutto 53.950,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 00/100). 

zamówienie na:

budowę ciągu pieszo-rowerowego Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo-rowerowego Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Spółka z o.o., 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, w cenie brutto 141.911,13 zł (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset jedenaście 13/100). 

zamówienie na:

budowę chodnika dla pieszych Brzoza - cmentarz

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika dla pieszych Brzoza - cmentarz najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Spółka z o.o., 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, w cenie brutto 51.922,17 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 17/100).  

zamówienie na:

modernizację budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie (wymiana bram)

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie (wymiana bram) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DARRO Dariusz Błoński, 87-100 Toruń ul. Chrobrego 129, w cenie 29.036,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści sześć 00/100).  

zamówienie na:

budowę ulic: Słowiańskiej i Bukowej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2005
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Słowiańskiej i Bukowej w Nowej Wsi Wielkiej najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o., 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1, w cenie 271.275,27 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć 27/100) w części A zamówienia oraz 182.239,34 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 34/100) w części B zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)