Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.4.2021.AW
wartość: poniżej 130.000 zł
termin składania ofert: 10 lutego 2021  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A zamówienia - PPHU BARBARA Barbara Nowak, 62-200 Gniezno ul. Wodna 18, w cenie 14.759,39 zł (słownie złotych: Czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 39/100), w części B zamówienia - PHU Renoma Jerzy Pietkiewicz, 12-200 Pisz ul. Warszawska 49, w cenie 31.833,63 zł (słownie złotych: Trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy 63/100). Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.31.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRODIB Sp. z o.o., 86-061 Olimpin ul. Łabiszyńska 6, w cenie 824.951,16 zł (słownie złotych: Osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden 16/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej i Kalinowej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.30.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 1) w części Nr 1 zamówienia - Konsorcjum Firm: BPRD Sp. z o.o., 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 148 oraz HYDRAFBUD Sp. z o.o., 85-862 Bydgoszcz ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, w cenie 302.657,49 zł, 2) w części Nr 2 zamówienia - BRUKOP Anna Andrysiak, 85-792 Bydgoszcz ul. Pienińska 13, w cenie 299.743,62 zł. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.32.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: BPRD Sp. z o.o., 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 148 oraz HYDRAFBUD Sp. z o.o., 85-862 Bydgoszcz ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, w cenie 719.852,09 zł (słownie złotych: Siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 09/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.29.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EURO SYSTEM TRANS Szymon Rosochowicz, 87-100 Toruń ul. Zimowa 17/11, w cenie 706.885,70 zł (słownie złotych: Siedemset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 70/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.28.2020.AW
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma XCMG Poland Sp. z o.o., 00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8, w cenie 575.025,00 zł (słownie złotych: Pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, terminu dostawy oraz okresu udzielonej gwarancji. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)