Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (402)  |  Przetargi unieważnione (55)

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.21.2020.AW
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTRA S.A., 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10A, w cenie 648.084,75 zł (słownie złotych: Sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery 75/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.