zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.37.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: W części Nr 1 zamówienia - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części Nr 2 zamówienia - wybrano ofertę Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego i Transportowego „ELEKTROM” Roman Omyła, 88-110 Jacewo ul. Dalkowska 24, w cenie 42.123,16 zł (słownie złotych: Czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia trzy 16/100). W części Nr 3 zamówienia - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.