zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.31.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTRA S.A., 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10A, w cenie 739.336,84 zł (słownie złotych: Siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć 84/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.