zamówienie na:

Wymiana kotła c.o. i podgrzewacza wody w budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.30.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 26 września 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński, 88-100 Inowrocław ul. Składowa 6, w cenie 199.900,00 zł (słownie złotych: Sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.