zamówienie na:

Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.28.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma G&SYN Boiska Jerzy Gawlik, Otłoczyn ul. Trawiasta 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w cenie 416.514,33 zł (słownie złotych: Czterysta szesnaście tysięcy pięćset czternaście 33/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.