Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Dostawa 22 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.57.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 stycznia 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OLKOP BIS Sp. z o.o., 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Szosa Rypińska 26, w cenie brutto 64.592,22 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 22/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  Nowa Wieś Wielka, 29 grudnia 2017 r.
 
Znak: ZPL.271.57.2017
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
 
 
Dostawa 22 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b.I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 3206868, fax 52 3206850
http: www.bip.nowawieswielka.pl
e-mail: a.wysota@nowawieswielka.pl
 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b.
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 09.13.51.00-5.
 
2. Olej napędowy grzewczy (opałowy lekki) musi spełniać wymagania jakościowe według obowiązującej normy PN-C-96024:2011 gatunek L1 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:
a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
b) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % m/m,
c) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % m/m,
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % m/m,
e) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
f) gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3,
g) temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC,
h) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC,
i)  lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż 6 mm2/s.
 
3. Warunki realizacji dostawy oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego):
a) dostawa oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) realizowana stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia, w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00),
b) jednorazowe tankowanie - ok. 3,5 m3,
c) do każdej faktury dołączony certyfikat/świadectwo jakości oleju,
d) dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150C,
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w ilości do 10% ogólnej wielkości zamówienia. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy lub wyłączenia obiektu z eksploatacji (np. remont). W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wyładunku.
4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie Wykonawca.
5) Wykonawca winien:
a) zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,
b) sprawdzić i zweryfikować materiały oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o ewentualnych błędach.
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. lub do czasu wykupienia przez Zamawiającego 22 m3 oleju.
 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
2) posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi.       
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”  tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 
2. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą (załącznik do ogłoszenia) przedłożą następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2) aktualną koncesję (pełny tekst dokumentu) na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka lub przesłać faxem (52 320 68 50) lub e-mailem: (a.wysota@nowawieswielka.pl) do dnia 5 stycznia 2018 r. do godziny 12.00.
 
VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Wykonawca powinien określić cenę ofertową za 22 m3 paliwa dla miejsca jego dostawy bez warunków dodatkowych (m.in. związanych z warunkami zakupu paliwa u producenta i dostawy u Zamawiającego), na dzień 29 grudnia 2017 r.
Cena powinna być przedstawiona wg poniższego wzoru (pkt 4).
2. W cenie ofertowej winny być uwzględnione koszty związane z transportem i rozładunkiem w budynku wskazanym przez Zamawiającego.
3. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich, jako cena brutto, tzn. z podatkiem VAT.
4. Sposób obliczania ceny oleju napędowego grzewczego dla dostawy: CD = (CZ ± M) x 22 m3 x 1,23
gdzie:
CD - cena brutto dostawy 22 m3 oleju napędowego grzewczego,
CZ - cena netto zbytu 1 m3 oleju napędowego grzewczego u producenta obowiązująca w dniu dostawy, publikowana na stronie internetowej producenta oleju,
M - oferowana stała marża handlowa Wykonawcy - wartość dodatnia lub ujemna; Zamawiający wyjaśnia, że marża określona przez Wykonawcę może być ze znakiem (-) „minus”, jeżeli pozwalają na to odpowiednio duże upusty u producenta oleju napędowego grzewczego.
5. Marża handlowa Wykonawcy jest to stała wartość doliczana lub odliczana w stosunku do ceny netto producenta 1 m³ dostarczanego oleju, niezmienna w całym okresie dostaw (obowiązywania umowy). Marża Wykonawcy winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i przewidywany zysk.
6. Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw zależny od wysokości akcyzy, ceny ropy naftowej na światowych giełdach, kursu dolara oraz warunków na krajowym rynku kształtowanych przez konkurencję, cena za 1 m3 dostarczonego przez Wykonawcę oleju napędowego grzewczego będzie obliczana na podstawie obowiązującej w dniu dostarczenia Zamawiającemu oleju napędowego grzewczego ceny producenta, powiększonej lub pomniejszonej o stałą stawkę marży podaną w ofercie.
 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
 
VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Pan Roberto Krzyżanowski - inspektor ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, tel. 52 320 68 48, pok. nr 14.
 
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 5 stycznia 2018 r.
2. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
4. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone wg uproszczonych zasad.


Załącznik:
Formularz oferty (29kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (225kB) pdf
 
 
 
 
 

Opublikował: Anita Wysota (29 grudnia 2017, 11:41:33)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (10 stycznia 2018, 14:23:31)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 206

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij