Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2018 roku

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.55.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich lek.wet. Renata Nowicka, 86-061 Kobylarnia ul. Wierzbowa 2, w cenie brutto 42.114,60 zł (słownie złotych: Czterdzieści dwa tysiące sto czternaście 60/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  Nowa Wieś Wielka, 19 grudnia 2017 r.
 
Znak: ZPL.271.55.2017
 
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
 
 
Wykonywanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2018 roku.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Nowa Wieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy
86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2
powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 3206868, fax 52 3206850
http: www.bip.nowawieswielka.pl
e-mail: a.wysota@nowawieswielka.pl
 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2018 roku w zakresie:
1) odławiania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy, kojcu gminnym lub przekazywania właścicielom bądź osobom adoptującym, 
2) innych interwencji wymagających udziału lekarza weterynarii np. przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia w miejscu wypadku, interwencja dotycząca zaniedbywania zwierząt, usypianie ślepych miotów,
3) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
4) sterylizacji albo kastracji kotów i psów, z zapewnieniem pomieszczeń dla minimum 5-dniowej hospitalizacji po zabiegu, oraz oznakowaniem zwierząt poprzez nacięcie trójkąta na uchu,
5) usunięcia, transportu i unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych pochodzących ze zdarzeń drogowych,
6) usunięcia, transportu i unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych będących następstwem interwencji, o której mowa w pkt. 2,
7) zapewnienia dyspozycyjności do świadczenia ww. usług.
 
Wykonawca wykona usługę określoną w pkt. 1-3 oraz 5-6 w ciągu 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku sterylizacji lub kastracji zwierząt każdorazowo w terminie ustalonym z Urzędem Gminy Nowa Wieś Wielka lub osobą opiekującą się zwierzęciem.
 
2. Liczba interwencji w 2017 roku wynosiła:
a) odłowienie bezdomnego zwierzęcia i umieszczenie go w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy, każda inna interwencja wymagająca obecności lekarza weterynarii - 29 szt.,
b) kastracja/sterylizacja zwierzęcia - 75 szt.,
c) całodobowa opieka weterynaryjna - 20 dni,
d) usunięcie, transport i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych pochodzących ze zdarzeń drogowych - 20 szt.,
e) usunięcie, transport i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych będących następstwem interwencji wymagających udziału lekarza weterynarii - 6 szt.
 
3. Zamawiający zastrzega, że ilość usług podana w formularzu cenowym (załącznik nr 2) jest szacunkowa. Rzeczywista ilość usług będzie zależna od ich faktycznych potrzeb.
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 
IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadają urządzenia i środki, nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
b) posiadają środki transportowe spełniające wymagania w zakresie odpowiedniego transportu bezdomnych zwierząt, które w szczególności:
- zapewnią warunki utrzymania: odpowiednią wentylację, temperaturę (w miarę potrzeby ogrzewanie), przestrzeń i naturalną pozycję zwierząt oraz nie będą powodować uszkodzenia ich ciała,
- posiadają podłogi o odpowiedniej nawierzchni, zapewniające przyczepność kończyn oraz umożliwiające utrzymanie higieny,
2) zapewnią w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
3) posiadają doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) zatrudniają odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
5) dysponują obiektami do czasowego przetrzymywania wyłapanych bezdomnych zwierząt chroniącymi je przed upałami, opadami atmosferycznymi, zimnem oraz z dostępem do światła dziennego
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”  na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jak wyżej.
 
2. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą (załącznik nr 1) przedłożą następujące dokumenty:
a) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. IV.1.1-IV.1.5 (załącznik nr 3),
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy),
c) decyzję powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2, a tym samym nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. 1855).
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 lub przesłać faxem (52 320 68 50) lub e-mailem: (a.wysota@nowawieswielka.pl) do dnia 27 grudnia 2018 r. do godziny 12.00.
 
VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Wykonawca wylicza cenę jednostkową:
a) interwencji typu: odłowienie bezdomnego zwierzęcia i umieszczenie go w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy, każdej innej interwencji wymagającej obecności lekarza weterynarii np. przeprowadzenia eutanazji zwierzęcia w miejscu wypadku, przewóz zwierzęcia do właściciela lub innego miejsca jego bytowania, interwencja dotycząca zaniedbywania zwierząt,
b) przetrzymania zwierzęcia do czasu umieszczenia w schronisku bądź innym miejscu (przekazanie właścicielowi lub adopcji) - za dobę,
c) kastracji/sterylizacji kota z dojazdem do miejsca jego przebywania,
d) kastracji/sterylizacji kota bez dojazdu,
e) kastracji/sterylizacji psa z dojazdem do miejsca jego przebywania,
f) kastracji/sterylizacji psa bez dojazdu,
g) usunięcia, transportu i unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych pochodzących ze zdarzeń drogowych,
h) usunięcia, transportu i unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych będących następstwem interwencji, o której mowa w pkt. a,
i) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia oraz gotowości do świadczenia wszystkich ww. usług.
2. Cena jednostkowa winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi uwzględniające koszty transportu, dojazdu, obsługi biurowej, itp.
3. W ofercie należy podać cenę brutto usług uwzględniając szacunkową ilość interwencji, zgodnie z załączonym formularzem cenowym (załącznik nr 2).
4. Rozliczenia za świadczone usługi będą następować wg faktycznie wykonanych usług po cenach jednostkowych.
5. Zaakceptowana cena jednostkowa będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów czy stawek robocizny - jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
 
VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Pan Ryszard Ładziński - kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, tel. 52 320 68 43, pok. nr 3-4.
 
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 r.
2. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga przedłożenia kopii zezwolenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; ze zm.) oraz uchwały nr XXIV/218/13 z dnia 5 lutego 2013 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie ww. zezwolenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
5. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone wg uproszczonych zasad.
 
Załącznik:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (31kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (44kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie (32kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (199kB) pdf
 

Opublikował: Anita Wysota (19 grudnia 2017, 15:50:34)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (28 grudnia 2017, 15:10:08)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 210

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij