Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (20)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Aleksander Królikowski , Złotniki Kujawskie
Justyna Łukaszewicz, Brzoza
 
uzasadnienie wyboru: Pan A. Królikowski i Pani J. Łukaszewicz spełnili wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu i wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597).
Ocenie merytorycznej podlegała w szczególności przedstawiona przez kandydatów koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki oraz treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji Konkursowej.
W wyniku tajnego głosowania powyższe osoby uzyskały bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji, co oznacza wyłonienie Pana A. Królikowskiego jako kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz Pani J. Łukaszewicz jako kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (20 lutego 2019)
Wprowadził: Anna Bialik-Pieszak (19 marca 2019, 13:27:00)stanowisko:

Dyrektorzy Szkół Podstawowych: im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie i im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

miejsce pracy: Szkoły Podstawowe: im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie i im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
termin składania dokumentów: 4 lutego 2019  15:15I. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597):    
                  
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej;
b)ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał:
o co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
o pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
o w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,                                o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931).

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608), spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
 
 
3)  osoba niebędąca nauczycielem, o ile:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywatela państw członkowskich  Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
e) spełnia wymagania określone w pkt 1) lit. b, e, f, h, j, k  niniejszego ogłoszenia.
    
II. 1. OFERTY NAUCZYCIELI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- co najmniej pięcioletnim stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- co najmniej pięcioletnim stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego pięcioletniego stażu pracy, o którym mowa w pkt II.1.lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu  lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
h) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) – w przypadku cudzoziemca,
i) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
j) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
k) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
l) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458),
m)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 i z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000, 1349, 1669, 1735, 2270 oraz z 2019 r. poz. 8 i 9) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 
2. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów, o których mowa w pkt II.1. lit.d-i niniejszego ogłoszenia.
 
III.1. OFERTY OSÓB NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI POWINNY ZAWIERAĆ:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o pięcioletnim stażu pracy, w tym co najmniej dwuletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: (świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia),
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931)  – w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 i z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000, 1349, 1669, 1735, 2270 oraz z 2019 r. poz. 8 i 9) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 
2. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów, o których mowa w pkt III.1. lit.d-g niniejszego ogłoszenia.
 
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię  i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz, jeśli to możliwe, również e-mail) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ....(podać nazwę szkoły lub placówki) w ....(podać nazwę miejscowości, w której znajduje się szkoła)” w terminie 17 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
·         stronach internetowych: www.bip.nowawieswielka.pl oraz www.nowawieswielka.pl,
·         tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2,
·         tablicach ogłoszeń w bezpośrednio zainteresowanych szkołach,
 
w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, I piętro pok. nr 17.

 
Ostateczny termin składania ofert upływa 04 lutego 2019 r.
             
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 
V. Konkursy  przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
VI. 1.Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu dołącza się do akt osobowych.
 2.Dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty, Nowa Wieś Wielka, ul. Kwiatowa 20, w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego (w przeciwnym razie zostaną one zniszczone komisyjnie).
 
VII. Administratorem danych osobowych kandydatów składających dokumenty (dalej jako: „Administrator") jest Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, reprezentowany przez Wójta, NIP:953-22-15-757, Regon: 000539644.
Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
Podstawą do przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw, do których jest zobowiązany ustawowo Administrator Danych Osobowych jako Pracodawca w trakcie rekrutacji i zatrudnienia. Dane przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, będą przechowywane do roku czasu od momentu zakończenia rekrutacji, w celach statystycznych i archiwalnych.
Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji dane przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym, zgodnym z przepisami prawa, okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz przechowywania akt osobowych. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.
Każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania (wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania), wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zdaniem kandydata przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.       

Wytworzył: Wojciech Oskwarek (18 stycznia 2019)
Opublikował: Szymon Giżycki (18 stycznia 2019, 12:46:38)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (19 marca 2019, 13:30:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 590

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij