Informacja dla podatników03.03.2021

Informacja dla podatników

03.03.2021

W związku z tym, że aktualnie są wydawane decyzje podatkowe informuję, że zgodnie z przepisem art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) „Art. 207 § 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. § 2.  Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.”
Natomiast, jak stanowi przepis art. 210 tej ustawy „Art. 210 §  1.  Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu podatkowego;
2) datę jej wydania;
3) oznaczenie strony;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie;
8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

§  1a.  Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”.

W związku z powyższym decyzje podatkowe doręczane od 2021 r. będą spełniały wymagania zawarte w w/w przepisach, szczególnie w zakresie braku własnoręcznego podpisu Wójta Gminy jako organu podatkowego.


metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (3 marca 2021)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (3 marca 2021, 15:09:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144